PDF  | Afdrukken |

Algemeen
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld ten behoeve van de Vereniging Beheer Rossinistraat/Ravelplein te Gouda. De vereniging werd opgericht de dato 04 juni 1997.

Uitgangspunten
• Als uitgangspunt voor de inhoud van dit reglement is de akte van oprichting van de vereniging gehanteerd. Een afschrift van deze acte is in het bezit van elke eigenaar.
• Het huishoudelijk reglement is geen 'vertaalde' weergave van voorgenoemde acte. Het beoogt een praktische handleiding te zijn voor (aspirant) eigenaren van de woning.

Doelstellingen van de vereniging
De vereniging heeft zich tot doel gesteld het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren van de woningen Rossinistraat 50 tot en met 146 en het Ravelplein 1 tot en met 77 te Gouda. Deze belangen betreft het onderhoud aan het gemeenschappelijke achterpad maar ook het optimaliseren van de leefbaarheid in de directe omgeving. Met name in dit laatste geval kan de vereniging optreden als spreekbuis van de eigenaren naar overheden en andere instanties.

Het bestuur
De leden van het bestuur van de vereniging worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen uit de leden. De bestuursleden hebben een maximale zittingsduur van 6 jaar. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 4 bestuursleden.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in de eerste 3 maanden na de jaarafsluiting. Voor deze vergadering worden alle leden uitgenodigd. Als vertegenwoordiger van de huurwoningen wordt als eigenaar beschouwd: Woonpartners Midden-Holland. Deze treedt in de vergadering op als volwaardig lid van de vereniging.

In de algemene ledenvergadering worden in ieder geval de volgende zaken besproken:
• samenstelling bestuur en eventuele verkiezingen.
• kascontrole en samenstelling van de kascontrole commissie.
• de contributie.

Wijzigingsprocedure huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan alleen in de jaarvergadering gewijzigd worden en wel met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Betaling van deze contributie is verplicht en dient jaarlijks op een nader door het bestuur te bepalen datum te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging.

Kascontrolecommissie
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een kascontrole commissie gekozen uit de leden. Deze commissie bestaat minimaal uit 2 en maximaal uit 4 leden en brengt aan de vergadering verslag uit over het gevoerde financiële beleid van de vereniging. Aan de hand van dit verslag wordt het door de penningmeester opgestelde financieel jaarverslag en de daarin opgenomen balans door de vergadering goedgekeurd.